به دایرکتوری صنعت انرژی خوش آمدید
آگهی های ویژه

مناقصه

تازه های مناقصه - خدمات عمومی

مناقصه تامین Link Elevator  در عراق مناقصه گزار: IRAQI DRILLING COMPANY-IDC موضوع: LINK ELEVATOR شماره مناقصه: IDC ... - Tejarat & Sanat , تلفن : - 97/06/01
مناقصه تامین Spare Part for Crown Block  در عراق مناقصه گزار: IRAQI DRILLING COMPANY-IDC موضوع: SPARE PART FOR CROWN BLOCK (MAS۳ ... - Tejarat & Sanat , تلفن : - 97/06/01
مناقصه Facility Protection در عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY (MOC) موضوع: Facility Protection Service شماره ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه NUMERICAL GROUNDING SYSTEM در عراق مناقصه گزار: Oil Pipe Lines Company (OPC) موضوع: SPARE PARTS FOR NUMERICAL GROU ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه Drill pipe cleaning در عراق مناقصه گزار: IRAQI DRILLING COMPANY(IDC) موضوع: Drill Pipe Thread Cleaning Syst ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه General Maintenance Services در عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY (MOC) موضوع: Provision Of General Maintenance S ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه Mechanical, Electrical در عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY (MOC) موضوع: Purchase Of Spare Parts For Mechan ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه Provision of Flight Services در عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY (MOC) موضوع: Provision of Flight Services شمار ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه Security Service در عراق مناقصه گزار: MISSAN OIL COMPANY (MOC) موضوع: Provision of Private Security Serv ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه PILOT OPERATED SAFETY در عراق مناقصه گزار: SOUTH OIL COMPANY (SOC) موضوع: PILOT OPERATED SAFETY RELIEF VALVE ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه NEUTRALIZER FOR TOPPING در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: NEUTRALIZER FOR TOPPING UN ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه GEAR BOX در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: GEAR BOX شماره مناقصه: ۱۲ ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه INDUSTRIAL COMPUTER در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: INSTRUMENT & METER / TYPE ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه CONTROL VALVE در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: SUPPLEMENTARY INST & METER ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه METALS در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: METALS شماره مناقصه: ۱۲۰۲ ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه PERCHLOROETHYLENE در عراق مناقصه گزار: MIDLAND REFINERIES COMPANY (MRC) موضوع: PERCHLOROETHYLENE شماره م ... - - , تلفن : - 96/01/25
مناقصه SPARE PARTS FOR BRAKE در عراق مناقصه گزار: IRAQI DRILLING COMPANY(IDC) موضوع:SPARE PARTS FOR BRAKE BAND DRAW ... - - , تلفن : - 96/01/25